KÜSK vabaühenduste arenguhüppe projekt

 „Eduka organisatsiooni alustalaks on ühtne, võimekas meeskond“

Projekti periood: 01.05.2016 – 31.05.2017

Projekti eesmärk: Eesti Leader Liidu liikmeskond ehk meeskond on võimekas töötama ühtse eesmärgi nimel, organisatsioonis ja liikmetevahel on toimiv sise- ja väliskommunikatsioon, liikmeskond valdab erinevaid kommunikatsiooniprotsesse ja on kokkuhoidev ning organisatsioon tegutseb võimekalt.

Projekti lühikokkuvõte: Eesti Leader Liit väärtustab ning peab eduka organisatsiooni toimimise aluseks head meeskonna koostööd ja selget kommunikatsiooni. Eesti Leader Liidu liikmeskonna seas on vajalik tõsta ühtset kommunikatsiooni võimekust ning suurendada koostöötahet. Kommunikatsiooni ja koostöö võimekuse tõstmine liikmeskonnas annab võimaluse tõusta liidul kõrgemale koostöötasandile ja seda nii organisatsiooni siseselt kui ka väliselt. Projekti väljundina valmib koolitussari Eesti Leader Liidu meeskonnale teemadel – koostöötahte ning ühtse kommunikatsiooni arendamine. Koolitussari koosneb viiest arengupäevast, mis toimuvad vahemikus mai 2016- mai 2017. Kaasatud on erinevaid, oma valdkonna spetsialiste, projekti partneritena. Projektijuhtimisse on kaasatud andragoogika eriala III kursuse tudeng, et saada organisatsioonile välist ja valdkonda hästi tundva inimese vaadet. Koolituspakkuja koostab ülevaatlikku vaheanalüüsi iga arengupäeva järgselt ning kokkuvõttlikku ülevaate kogu koolitssarjast selle lõppedes. Projekti tegevuste avalikustamiseks ja üldsuse informeerimiseks ilmuvad ülevaatlikud artikklid koolitussarjast Eesti Leader Liidu ja 18 liikme kodulehel,
uudiste lehe all.

KÜSK-i toetus: 11 089,20 eurot. 

Eesti Leader Liidu omafinantseering: 1 500,00 eurot 

Projekti kogumaksumus kokku: 12 589,20 eurot.

Uudisnupp projektitoetuse saamise kohta.

Projekti ajakava

Eelinfo: Koolitussarja esimene arengupäev 14. september 2016.a.

Artikkel: Toimus meie esimene koolituspäev!

Eelinfo: Koolitussarjas järgnevate arengupäevade toimumise info.

Info: Esitatud sai projekti vahearuanne

Eelinfo: Teise arengupäeva programm 

Artikkel: Eesti Leader Liidu liikmete teine arengupäev oli põnev

Eelinfo: Kolmas ja neljas arengupäev KÜSK projekti raames toimub Hiiumaal

Artikkel: Eesti Leader Liidu liikmete koolituspäevad Hiiumaal olid väga tulemusrikkad

Info: Kommunikatsiooni töörühm saab kokku Tapal

Info: Eesti Leader Liidu liikmed moodustasid LEADER-määruse tõlgendamise töörühma

Eelinfo: Viies ja viimane arengupäev liikmetele

Info: Kommunikatsiooni töörühma liikmed kohtuvad taas

Info: Meie arenguhüppe projekti viimane arengupäev

Artikkel: Täname KÜSK´i ja koolitajaid – projekti lõppsõna!

Koolitaja artikkel: Kuidas sooritada arenguhüpet: ELL arenguprogrammi tulemused.

Info: KÜSK arenguhüppe projekti järeltegevused.

Lisainfo: 
Piret Leskova
Eesti Leader Liit
555 373 60