Enesehindamise vajadus

20.10.2014

Euroopa Kontrollikoda avaldas oma LEADER-i kohta koostatud analüüsis arvamust, et kohalike arengustrateegiate seiret, enesehindamist ja välist hindamist tuleks tõhustada ja need strateegiad tuleks lisada regulaarsete tegevuste hulka osana tegevuse käigus õppimise tsüklist.

Enesehindamine on võimalus, et mõõta, mil määral saavutatakse loodetud tulemusi, ning õppida tehtud vigadest ja õnnestumisest. Enesehindamist eristab välisest hindamisest see, et enesehindamine on suunatud eelkõige õppimisele ja on lahus mõjuhindamisest. Hindamine ei ole eesmärk omaette, vaid vahend, mis aitab õppida kogemusest, parandada tulemuslikkust ja aidates kaasa laiematele strateegia eesmärkide saavutamisele.

Erinevalt programmi tasandil toimuvast hindamisest on kohaliku tegevusrühma tasandil enesehindamisega seotud ootused ja suunised seotud rohkem kohaliku tegevusrühma püüdluste ja motivatsiooniga. Enesehindamises tuleks üldiselt näha kvaliteedijuhtimise vahendit. Kohaliku tegevusrühma sidusrühmad peaksid pidama saavutatud tulemuste ja saadud kogemuste üle aru, et tulevikus asju paremini teha. 

Sooovitatav on kombineerida välishindamist ja kohaliku tegevusrühma tasandil toimuvat abistatud enesehindamist, milleks pakuvad tuge piirkondlikud ja riiklikud võrgustikud. Väga vajalik on töötada välja abivahendid, näiteks Soomes on ette valmistatud käsiraamat enesehindamise kohta, mis on kättesaadav inglise keeles.

17. oktoobril toimus Tartus Leader seire- ja hindamise töögrupi esimene koosolek.

Piret Leskova
Eesti Leader Liit