Tartu deklaratsioon

Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+

 22.-23. novembril 2016 toimus Tartus Euroopa LEADER Ühenduse poolt korraldatud konverents „Renewing LEADER/CLLD for 2020+; Celebrating 25 years of LEADER in Europe!“, millega tähistati 25. juubeliaastat LEADER programmi rakendamisest Euroopas ning ühtlasi töötati välja parendusettepanekud uueks programmperioodiks 2021-2027. Konverentsil osales 140 delegaati 25 Euroopa riigist, kes esindasid ligikaudu 2000 Euroopa kohalikku LEADER tegevusgruppi, maaeluvõrgustikke, liikmesriikide ministeeriume ja Euroopa Komisjoni ning ühiselt töötati välja alljärgnev visioon LEADERi/CLLD (CLLD – ehk kogukonna juhitud kohalik areng) ja community-led local development kohalike tegevusgruppide rollist 2027. aastaks:

   LEADERi/CLLD VISIOON 2027. aastaks

 Aastal 2027 on LEADER sõltumatu, usaldusväärne, loov, laialdaselt tuntud ja lahendustele suunatud kogukondade igakülgsel osalemisel põhinev liikumine, mille eesmärk on luua targad ja elujõulised ning oma liikmete vajadustega arvestavad maakogukonnad. LEADER on senisest paremini nähtav ja toimib inimestelt inimestele. LEADERmeetodit kasutavad kohalikud tegevusgrupid on piirkondliku arengu tugisammasteks ning neid toetatakse, hinnatakse ja usaldatakse regionaalsel, riiklikul ja Euroopa tasandil. Kõiki tasandeid ja osapooli ühendab ühtne, vastastikusel mõistmisel põhinev arusaam LEADERi põhimõtetest. Kohaliku arengu strateegiad põhinevad maaelanikkonna tegelikel vajadustel ning neid viivad ellu autonoomsed kohalikud tegevusgrupid. Sidusrühmade vaheline usaldus on suur kogu LEADER programmi elluviimise protsessi ulatuses. Kohalikud tegevusgrupid on võimelised kaasama oma piirkonna passiivseid osapooli ning suudavad mõõta oma töö lisaväärtust nii kvalitatiivsete kui ka kvantitatiivsete näitajate kaudu. Kogukonna juhitud kohalikku arengut (CLLD) viiakse ellu ”multi fondid” lähenemise kaudu. CLLD rahastamiseks erinevatest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest on liikmeriikide siseselt loodud üks ühine fond, mida koordineerib üks korraldusasutus vastavalt ELi tasandil välja töötatud ühtsele seadusandlikule raamistikule. Rahvusvaheline koostöö nii Euroopa Liidu kui ka kolmandate riikidega on tõhus tööriist maaelu arendamiseks, mis põhineb EL tasandil välja töötatud ühtsel reeglistikul ning milleks kohalikud tegevusgrupid kasutavad samuti “multi fondid” lähenemist.

Konverentsi arutelude ja töötubade käigus kogutud ettepanekute ja ELARDi liikmeskonda kuuluvate LEADER tegevusgruppide võrgustike ühiste jõupingutuste tulemusena on vastu võetud järgmine Euroopa institutsioonidele ja järgmine liikmesriikidele suunatud DEKLARATSIOON (Tartu deklaratsioon LEADER/CLLD 2020+).