Uuringud

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetmete rakendusanalüüsid

2022

Istenič, Majda Černič (2022). “Social dimension of rural areas” : SHERPA discussion paper

2021

Valk, H., Kriiska, A., Matsin, A., Oras, J., Ormisson-Lahe, A., Pae, T., Rahi-Tamm, A., Remmel, M-A. (2021). Päranditurism Eestis: potentsiaal ja arenguvõimalused. Tartu: Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut.

Maaeluministeerium (2021) „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetmete ülevaated: 2020. aasta seirearuanne ja selle kokkuvõte kodanikele.

Kase, U. Analüüs ja ettepanekud inimeste tagasipöördumise soodustamiseks väljapoole pealinna piirkonda — ettekanne 19.05.2021

2020

Maaeluministeerium (2020) „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetmete ülevaated: 2019. aasta seirearuanne

Eesti inimarengu aruanne 2019/2020: Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud

Lang, Ailen ; Kallaste, Epp ; Aland, Liisbet (2020). Omavalitsuse võimekus noortele osalusvõimaluste loomisel kohaliku tasandi otsustusprotsessides / Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar.

Aamisepp, Marju ; Naarits Agnes ; Matveev, Eduard ; Mõtte Mati (2020). MAK 2014–2020 toetust saanud projektide abiga loodud töökohtade arv 2019.aastal / Põllumajandusuuringute Keskus.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (2020). Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos aastani 2028.

Kasemets, Liis ; Täpp, Eli ; Michelson, Aleksandr ; Elias, Sandor (2020). Kohaliku kasu instrumentide analüüs : taluvushuvi mõjuanalüüs / Poliitikauuringute Keskus Praxis.

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 ettevõtlus ja innovatsioonitoetuste tulemuslikkuse hindamine : lõpparuanne (2020) / aruande lisa / Tartu Ülikool ; Tallinna Tehnikaülikool.

Kitsing, Meelis (2020). Globaalsed jõujooned 2035: Stsenaariumid ja tähendus Eesti jaoks.

Elanike teadlikkus Eesti maaelu arengukavast ja Euroopa Kalandusfondist : 03/2020 (2020) / Turu-uuringute AS.

Kattai, Kersten ; Lääne, Sulev ; Sootla, Georg ; Lepik, Katri-Liis ; Viks, Ave ; Saar, Indrek ; Sepp, Veiko ; Noorkõiv, Rivo ; Mäeltsemees, Sulev ; Olle, Vallo ; Lõhmus, Mikk (2020). Eesti regionaaltasandi arengu analüüs. Regionaalse valitsemise mudelite kujundamise ettepanekud : lõpparuanne / Tallinna Ülikool ; OÜ Geomeedia ; Tallinna Tehnikaülikool.

Aamisepp, Marju ; Naarits, Agnes ; Matveev, Eduard ; Mõtte, Mati (2019). Põllumajandustöötjate, põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevate ning maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate toetusvajaduste ja võimaliku sekkumisloogika uuring / Põllumajandusuuringute Keskus.

2019

Arenguseire Keskus (2019). Eesti regionaalse majanduse stsenaariumid 2035

Sepp, Veiko (2019). Eesti regioonide majandusarengut mõjutavate uuringute ja trendide analüüs.

Rikmann, Erle ; Käger, Maarja ; Tatar, Merit ; Pertšjonok, Anastasia ; Vihma, Peeter ; Vallimäe, Tanel ; Vainu, Vaike (2019). Kodanikuühiskonna arengukava mõjude vahehindamine : uuringuaruanne / Tallinna Ülikool ; Balti Uuringute Instituut ; Turu-Uuringute AS.

Ernits, Raigo ; Ideon, Ann ; Leetmaa, Kadri ; Metspalu, Pille ; Mägi, Kadi ; Padrik, Jaanus ; Pae, Taavi ; Plüschke-Altof, iaka ; Raagmaa, Garri ; Sepp, Veiko. (2019). Eesti väikeasulate uuring / Hendrikson & Ko ; Tallinna Ülikool.

Taat, Tõnu (2018). Regionaalne SKP maakondade ja majandussektorite järgi.

Käger, Maarja ; Kivistik, Kats ; Griffel, Diana (2018). Kogukonnapraktika tagasiside analüüs : aruanne / Balti Uuringute Instituut.