Töörühmad

Eesti Leader Liidu tegevuste elluviimisel on juhatuse ja tegevtöötajate kõrval oluline roll vabatahtlikel, kes on koondunud erinevatesse töörühmadesse. 

Vajaduspõhiselt loodud ja ühiselt kokkulepitud väärtuste järgi tegutsevad ELL töörühmad on oluliseks toeks tegevusrühmadele ja Eesti Leader Liidule. 

Töörühma tegutsemise põhimõtted: 
Igal töörühmal on kindel eestvedaja (töörühma juht), tööplaan või tegevuskava, arusaam kokkulepetest ja vastutuse jagamisest ja iga töörühma juht teeb koostööd Eesti Leader Liidu juhatusega.

 • Kommunikatsiooni, visiooni ja arengu töörühm
  Töörühma ülesandeks on ELL visiooni ja missiooni järgides suurendada avalikkuse teadlikkust LEADER võrgustikust, tugevdada LEADER mainet ja usaldusväärsust nii liikmete seas kui ka avalikkuse ees, toetada liikmete kaasatust ja kommunikatsiooni ning soodustada dialooge erinevates olukordades.
  Töörühma liikmed: Maarja Pikkmets (töörühma juht), Endla Mitt, Heiki Vuntus, Imre Heinsaar, Karl Õmblus, Andra Liibek, Siim Piirak ja Rafael Milerman. 
   
 • Õigusloome töörühm
  Töörühm tegutseb ELL huvikaitse eesmärkide täitmise nimel: olla avalikule võimule sotsiaalseks partneriks maaelu valdkonnas. Töörühma ülesandeks on kaardistada liikmete jaoks kriitilised teemad ja kujundada neis teemades ELL seisukohad, mis edastatakse juhatusele otsustamiseks. Töötatakse läbi seaduseelnõusid, mis on saadetud ELLile arvamuse avaldamiseks, ning tegeldakse õigusloomeliste küsimustega, mis on seotud liikmesorganisatsioonide tööprotsessidega.
  Töörühma liikmed: Tiina Ivask (töörühma juht), Tiiu Rüütle, Valdek Haugas, Rafael Milerman, Riina Trumm, Karl Õmblus, Koit Kelder, Endla Mitt, Rita Triinu Peussa, Liis Moor, Merle Pussak, Ilmi Aksli ja Kadri Kuusmik.
   
 • Multifondide töörühm
  Töörühma ülesandeks on tutvustada kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi eeliseid avaliku võimu esindajatele, et leida parimaid viise riigi ja kogukonna lähendamiseks ja LEADER/CCLD meetodi laiemaks kasutamiseks EL fondide või muude toetusmeetmete rakendamisel Eestis. Jälgitakse CLLD kasutamise kogemusi teistes riikides, et hoida ELL liikmeid kursis seniste praktikate ja tulevikusuundumustega. 
  Töörühma liikmed: Kristiina Tammets, Valdek Haugas, Rafael Milerman, Heiki Vuntus,  Terje Aus, Margit Pärtel, Endla Mitt. Töörühma kuuluvad ka kutsutud liikmed partnerorganisatsioonidest (Regionaal-ja põllumajandusministeerium, Sotsiaalministeerium, Kliimaministeerium, Rahandusministeerium, METK, Kodukant, ELVL).
   

Ülevaated ja kokkuvõtted toimunud töörühmade koosolekutest

NB! Töörühmad on liikmete lisandumise osas avatud ja töörühmaga liitumiseks saada oma soov e-posti aadressile: info@leaderliit.eu. 

Lisainfo:
Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
info@leaderliit.eu