Euroopa Regioonide Komitee arvamus kogukonna juhitud kohalikust arengust

7.-9. oktoobril 2019 toimunud Euroopa Regioonide Komitee plenaaristungil võeti vastu uus territoriaalse tegevuskavaga seotud arvamus, mille keskmes on kogukonna juhitud kohalik areng.

Arvamuse tervikteksti leiate siit, eestikeelne tõlge lisandub peagi õigusaktide andmebaasi.

Arvamuse algataja on Radim SRŠEŇ (CS/EPP), Regioonide komitee saadik Olomouc’ist (Tšehhi), kes on ka ELARDi endine president ning praegune nõukogu liige.

Euroopa Regioonide Komitee tegutseb ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste nimel ning annab nõu piirkondi ja linnu puudutavate uute õigusaktide asjus (70% kõigist ELi õigusaktidest). Pikem selgitus Komitee tegevusest ja koosseisust.

Mida see arvamus sisaldab?

Kokkuvõtlikult:

  • arvamus kutsub üles muutma kohustuslikuks 8% Euroopa Struktuuri- ja Investeerimisfondide ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi vahendite kasutamise kogukonna juhitud kohaliku arengu metoodika alusel, et selle võimalusi parimal moel ära kasutada ning luua sünergiat erinevate fondide kasutamisel kohalikuks arenguks;
  • avaldab toetust Regioonide Komitee ja Euroopa Parlamendi tegevusele, mis peab tagama, et multifondel põhinev kogukonna juhitud kohalik areng hõlmab ka 2021–2027 perioodil Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi vahendeid;
  • kutsub üles looma kogukonna juhitud kohaliku arengu määrust EL tasemel, millega seataks ühtlustatud reeglid struktuurifondide kasutamisele ja vähendaks bürokraatlikku koormust ning ülemääraste nõuete kehtestamist;
  • teeb Euroopa Komisjonile ettepaneku luua kogukonna juhitud kohaliku arengu tugiüksus EL tasandil, mis toetaks kommunikatsiooni, suurendaks suutlikkust, võrgustumist ja riikidevahelist koostööd kõikide tegevusrühmade ja fondide lõikes;
  • soovitab multifondidel põhinevat kogukonna juhitud kohalikku arengut täiendavalt toetada näiteks kõrgema kaasfinantseerimise määra kaudu.

Eesti Leader Liit kasutab Regioonide Komitee soovitusi siseriiklikes läbirääkimistes uue perioodi planeerimisel.