Esitasime ettepanekud LEADER määruse muutmiseks

19.10.2023

19. oktoobril 2023

19. oktoobril saatsime regionaal- ja põllumajandusministeeriumile tegevusrühmadelt kogutud ettepanekud maaeluministri 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ ja regionaalministri 30.05.2023 määruse nr 29 „LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 rakendamine“ muutmiseks. 

1. ettepanek: asendada määruse nr 11 § 42 lõigetes 1 – 3  tähtaeg 31. detsember 2024 tähtajaga 30. juuni 2025. 

Põhjendus:  Covid-19 pandeemiale järgnenud sõjaolukord Ukrainas on takistanud projektitaotluste tähtaegset elluviimist ja toonud kaasa projektitaotluste katkestamisi. Seetõttu on tegevusrühmadel tekkinud vajadus lubada rahuldatud projektide investeeringud lõpule viia ja jaotada katkestatud projektidest vabanenud eelarvejäägid, et tegevusgrupile eraldatud toetused saaksid sihipäraselt kasutatud ja strateegiaperiood lõpetatud.  

2. ettepanek: sõnastada määruse nr 29 § 12 punkt 9 selliselt, et tegevusrühma poolt PRIA-le esitatav protokoll ei peaks enam sisaldama teavet, mis on PRIA e-keskkonda juba sisestatud.

Põhjendus: projektitaotluse koondhindepunktid hindamiskriteeriumite kaupa koos iga koondhindepunkti põhjendusega on väga mahukas info. Selle info topelt esitamine suurendab ka PRIA töömahtu.

3. ettepanek: sõnastada määruse nr 29 § 25 lõige 2 punkt 13 järgmiselt „sellise ehitusloakohustusliku ehitustegevuse kulu, mida ei ole teinud ehitusteenust pakkuv ettevõtja“. 

Põhjendus: Ehitusseadustik ei nõua MTR registreeringut ehitustegevusele, mis ei vaja ehitusluba.

4. ettepanek: määruse nr 29 seletuskirjas selgitada (sh näidete abil) lahti § 27 lõige 1 punktis 5 sisalduv mõiste „ettevõtluse arendamiseks“.

Põhjendus: käesoleval strateegiaperioodil on olnud juhtumeid, kus sarnase eesmärgiga ettevõtluse arendamise projektidele on määratud toetust erineva toetusemääraga.  

5. arvamus: määruse nr 29 § 26 võiks sisaldada hinnapakkumuste maksumuse skaalat, mille puhul võiks lisaks kaaluda ka hinnakalkulatsiooni ja väljavõtteid veebilehtedelt.

Põhjendus: taotlejad on tegevusrühmadele kurtnud, et ettevõtjad ei ole huvitatud väljastama (eriti väikeste maksumuste puhul) hinnapakkumusi teadmisega, et nagunii nende kaupa või teenust ei osteta. Sellise hinnapakkumise koostamine tähendab ettevõtja jaoks ajakulu, millele ei järgne sissetulekut. Mitteinvesteeringute ehk pehmete projektide puhul võiks kaaluda kalkulatsiooni esitamist.

Lähem info: 
Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu