Heiki Vuntus, LEADER elutöö tunnustus 2023

07.08.2023

Heiki Vuntus on Arenduskoja tegevjuhina töötanud 22 aastat, sh LEADER tegevusgrupi tegevjuhina selle algusest alates.

Heiki Vuntus on oma efektiivse, järjepideva ja jätkusuutliku strateegilise juhtimisega andnud märkimisväärse panuse LEADERi tegevusse ja arendamisse, mis väljendub järgmises:

1) Motiveerinud ja julgustanud oma isiksuse ja tegevusega Arenduskoja liikmeid tegema erinevaid projektialgatusi, sh vabariikliku ja rahvusvahelise tasandi koostööprojektid, mis on saanud heakskiidu nii Arenduskoja juhatuselt kui üldkoosolekult. Kõik juba teostatud projektid on edukalt ellu viidud, kusjuures enamuses koostööprojektides on Arenduskoda, eesotsas Heiki Vuntusega, olnud juhtpartner. Edukat elluviimist tõendavad: suur kõigist Arenduskoja tegevustest/projektidest osavõtjate arv ja väga suur aktiivsus tegevustest osavõtmisel, positiivne tagasiside osalejatelt ja koostööpartneritelt, mitmel vabariiklikul või rahvusvahelisel konkursil mitmete koostööprojektidega nomineeritute hulka jõudmine ja mitme koostööprojektiga konkursi võitmine (Arenduskoda või Arenduskoja liikmed).
2) Käivitanud mitmeid koostööprojekte (kokku 9).
3) Osalenud Eesti Leader Liidu ja Eesti Maaeluvõrgustiku koosolekutel ja üritustel ning kaasa teinud mõttevahetustes.
4) Osalenud läbi aastate kõikidel LINC konverentsidel.
5) Koondanud Arenduskotta kokku 57 liiget (seisuga 30.06.2023).
6) Arenduskoja tegevuste elluviimiseks koondanud ja hoidnud ühtse meeskonnana parimaid spetsialiste.
7) Viinud edukalt ellu 2 perioodi (2007-2013, 2014-2020) Arenduskoja LEADER strateegiaid.
8) Korraldanud ca 700 LEADER toetuse taotleja nõustamist kokku.
9) Arenduskoja juhtimisel koostöös Keskkonnaametiga sai Lahemaa rahvuspark teisena Eestis 2019. aasta detsembris EUROPARC sertifikaadi, mille järgselt Lahemaa rahvuspargi turismipiirkonna arengustrateegia aktiivne elluviimine käivitus 2020. aastal. Lahemaa rahvuspargi turismipiirkonna piir laienes kogu Arenduskoja piirkonnale.
10) Käivitanud rahvusvaheliselt tuntud kohaliku toidu märgise “Põhja-Eesti kohalik toit” ning korraldanud märgisega liitunutele või seda uuesti taotlejatele selle omistamist (koostöös märgise koordinaatori ja -hindamiskomisjoniga) kokku 74-le märgise piirkonna kohaliku toidu toorme tootjale, toidutoorme töötlejale või toitlustusteenuse pakkujale.
11) Liitnud Arenduskojaga koostöösse palju väikeettevõtjaid, mitte ainult oma tegevusgrupi piirkonnast, vaid ka üle Eesti. Ainuüksi Lahemaa rahvuspargi turismipiirkonna arengustrateegia koostamisest võttis aktiivselt osa kokku 77 ettevõtet ja organisatsiooni Arenduskoja piirkonnast ning lisaks panustas sellesse üle 60 ettevõtte ja organisatsiooni Arenduskoja koostööpiirkondadest Eestist (Soomaa ja Matsalu rahvusparkide piirkonnad), Lätist (Gauja ja Slitere rahvusparkide piirkonnad), Sloveeniast (Triglav rahvuspargi ning Nanos ja Snežnik kaitsealade piirkonnad) ning Portugalist (Peneda Geres rahvuspargi ja Madeira kaitsealade piirkonnad). Tänu niivõrd laiapõhjalisele aktiivsele koostööle ja panustasmisele sai Arenduskoda erilise tunnustuse osaliseks Brüsselis EUROPAC sertifikaadi omistamise tseremoonial.
12) Loonud jätkusuutliku mitme LEADER tegevusgrupi piirkondade ülese turismiettevõtjate koostöövõrgustiku, mis ulatub ka Eesti piiride taha. Ettevõtjad olid varem omavahel konkurendid, kuid tänaseks on nad selle asemel üksteisega arvestavad ja koos tegutsevad koostööpartnerid.
13) Käivitanud ja laiendanud laiapõhjalise rahvusvahelise koostöövõrgustiku, mis on tänaseks kasvanud 16 välispartnerini (Soomest, Lätist, Leedust, Poolast, Sloveeniast, Portugalist ja Gruusiast). Tänaseks on Arenduskoja tegevus juba rahvusvaheliselt nii tuntud, et oma koostöösoovist on teatanud veel mitmeid välisorganisatsioone.
14) Suutnud efektiivselt koordineerida ja leida kiireid lahendusi ettevõtlusele suunatud rahvusvaheliste projektide elluviimisele Covid tingimustes
 Reageeris vajaduse tekkides operatiivselt kõikide rahvusvaheliste koostööprojektide tegevuste mitmekordsesse ümberplaneerimisse, kaasates protsessi aktiivselt piirkonna tegijaid (eriti 2020. aastal). On nõustanud indiviidipõhiselt kiire reageerimisvõimega mitmeid projektide elluviimisega hädas olijaid.
 Suutis edukalt vältida Covidist tingitud seisakuid projektide tegevuskavade elluviimises.
 Operatiivselt korraldas mitmeid piirkonna säästva turismi ettevõtete vahelisi kohtumisi, kaardistas ja arutles päevakorraliste probleemide üle ning leidis nendele kiireid lahendusi.
 Suutis kogu võrgustikku hoida koos aktiivsena ja jätkusuutlikuna.
15) Koordineerinud LEADER projektide elluviimist ja korraldanud aktiivset seiret kõikidele rahastatud projektidele.
16) Aastal 2020 said Arenduskoja koostööprojektid tänu Heiki tegevusele ja panusele tunnustuse Maaeluministeeriumilt ja EVEAlt – võitnud mitu auhinda “Märka LEADERit” Leader programmi vabariikliku konkursi raames.

Heiki Vuntus on isiksuseomadustelt (alati sõbralik ja üliviisakas) ja ametialaselt professionaalsuselt just selline piirkondliku LEADER organisatsiooni juht, kes on suutnud strateegiliselt arendada ja jätkusuutlikult juhtida kogu Arenduskoja piirkonna arengut LEADERi algusajast. Ta on selline juht, kelle poole võib iga AK liige oma muredega, ettepanekutega ja soovidega pöörduda ning alati leiab soovija abi ja ettepanekuid.

Arenduskoja 2023. a aprillis valminud sisehindamise aruanne sisaldab järgmist:
Arenduskoja suurimaks tugevuseks on koostööaldid, rõõmsameelsed ja usaldusväärsed inimesed ning väga tugev ja toetav tegevjuht, tegevjuhi ja juhatuse koostöö on suurepärane ja üksmeelne, võimalus kõikidel huvigruppidel osaleda piirkonna arengu planeerimises ja arendustegevuste elluviimises, alati on tagatud tehniline tugi, midagi ei jää kunagi tegemata, Eesti LEADER võimaldab süsteemselt ja pikaajaliselt liikuda eesmärkide poole, stabiilne liikmelisus, liikmete kõrge rahulolu tase, organisatsioonis tulev info on alati asjakohane ja huvitav, Arenduskoja inimesed peegeldavad Arenduskoja positiivsust ja ühtsust ka väljaspoole, piisav arv koolitusi ja töötubasid, superkoostööprojektid, huvigruppide aktiivne osalemine koostööprojektides, kestliku koostöövõrgustiku olemasolu, teistele eeskujuks olev organisatsioon.