Jätkuvad kolmepoolsed arutelud määruse teemadel

16.01.2024

9. ja 16. jaanuaril 2024

Jaanuaris on toimunud kaks veebikohtumist Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning PRIA esindajatega, et vaadata läbi meie liikmetelt novembris-detsembris kogutud küsimused ja ettepanekud kehtiva LEADER rakendusmääruse kohta.

Osalejad:
Kai Kalmann, Liisa Asso (ReM)
Piret Ilves, Ülle Märss, Kadri Trei, Kaimo Puniste, Sandra Toomik (PRIA)
Rita Triinu Peussa, Rafael Milerman, Tiiu Rüütle, Karl Õmblus, Merle Pussak, Triin Kallas (ELL)

Peamised teemad:

  • Hindade mõistlikkuse väljaselgitamise etapp taotluste menetlemisel tuleb senisest põhjalikum, kuna hiljem PRIA enam arveid jm dokumente ei kontrolli. “Ostumenetluse” mõistest loobutakse ja tagasi tuleb hinnapakkumiste küsimise kohustus koos vastavate lävenditega (analoogselt varasemate 1000/5000 euro piiriga, summad pole veel otsustatud, PRIA analüüsib varasemat praktikat). Pärast toetuse määramist tegelikke kulusid ei kontrollita, kuid saavutatud peavad olema lubatud eesmärgid (kui näiteks ehitusel tekib muudatusi, siis asendamised samaväärsega on lubatud ning muudatused tuleb kooskõlastada).
  • Ehitustegevusega seonduvad küsimused: jälgida tuleb ehitusseadustikku — avalikus kasutuses oleva hoone peab ehitama kvalifitseeritud (MTR) ettevõte, taotleja ise võib teha parendustöid. Ehitusmaterjali võib eraldi osta töötubade, talgute, koolituste puhul, aga üldjuhul võiks taotletele soovitada osta ehitustööd sisse teenusena professionaalidelt. PRIA uuendab ehitustegevuste eelarve vormi, seega pakkumiste võtmise kohustus läbi tegevuste-mahtude vormi jääb kehtima.
  • 9 kuud pärast toetuse määramist peab taotleja tõendama, et projektiga on alustatud. Pikendamisi pigem ei lubata, vähemalt mingi märk alustamisest peaks olema olemas (tellimus esitatud, isegi kui tarne hilineb). Taotleja saab valida, milliste dokumentidega ta tõendab, et on projekti ellu viinud, väljamakse tehakse, kui tulemus ja eesmärk on saavutatud (ehituse puhul nt kasutusluba või -teatis käes).
  • Praegu pole määruses projektijuhtimisele ülempiiri, PRIA ettepanek on, et projektijuhtimise osakaal ühes projektis võiks olla max 20%. Arutelu käigus jõuti arusaamale, et seda ei peaks reguleerima: mõistlikkust saab hinnata lähtuvalt iga projekti eripärast.
  • Vaidlusi tekitas majandusaasta aruande esitamise kohustus, kui taotlemise ajal ei ole veel kätte jõudnud riiklik aruande esitamise tähtaeg. ReM õigusosakond vaatab selle nõude üle. Tegevusrühmale jääb alati õigus küsida rohkem tõendusmaterjale kui määruses nõutud.

Taotlejatele infopäevade korraldamisel lähtuge palun kehtivast määrusest, kuna hetkel pole veel selge, millal plaanitavad muudatused jõustuvad. Samuti on viibinud e-PRIA arendused ja nende testimine ning koos sellega infopäeva korraldamine tegevusrühmadele. Veebruaris on lisaks plaanis PRIA infopäev seire teemal.

Lähem info: 

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu