Kogukonnad soovivad suuremat hääleõigust maapiirkondade arengu poliitika kujundamisel

16.02.2017

Eestis algasid kõnelused Euroopa Liidu maaelu arengu toetusmeetme LEADER tuleviku kujundamiseks aastateks 2021-2027 Tartus toimunud konverentsil: "LEADERi/CLLD uuendamine pärast perioodi 2020; 25. aastat LEADERit Euroopas". Euroopa LEADER ühenduste nimel koostati LEADER deklaratsioon.

Konverentsist võttis osa 140 osalejat 25 Euroopa riigist, kes esindasid kohalikke tegevusgruppe, Euroopa Komisjoni ning liikmesriikide maaeluvõrgustikke ja ministeeriume. Konverentsil Euroopa LEADER olukorra ja tuleviku arutelude alusel koostati Euroopa LEADER ühenduse nimel deklaratsioon, mille terviktekst nii eesti kui ka inglise keeles on kättesaadav www.elard.eu ja leaderliit.eu.

Ühe suurima murekohana toodi välja, et hoolimata Euroopa Komisjoni otsusest kasutada maapiirkondade arendamiseks LEADER-meetodil lisaks Euroopa Põllumajandus- ja Kalandusfondile ka Euroopa Regionaalarengu- ja Sotsiaalfondi vahendeid ehk nn multifonde, ei saavutatud seda mitmetes riikides sealhulgas ka Eestis. Kahjuks jäi sellisel viisil kasutamata mitmeid võimalusi maapiirkonna terviklikuks arendamiseks ühe eduka meetodi abil. Eesti liitumist multifondide rakendamisega ootame programmperioodiks 2021–2027. Samas tuleb nentida, et multifondide rakendamine ei ole lihtne ja see on ainult siis võimalik, kui erinevate ministeeriumite ametkonnad teevad omavahel sisulist koostööd. 

LEADER on kogukondlikul algatusel põhinev toetusprogramm, mille peamine eesmärk on kogukondade tugevdamine ja mida rakendatakse 3 sektori partnerlusel põhinevate kohalike tegevusgruppide kaudu Euroopas juba 25 ja Eestis 10 aastat. Kohalikud tegevusgrupid soovivad olla tihedas dialoogis kõigi tasandite ametkondadega uue perioodi (2021-2027) LEADER programmi seadusandliku raamistiku kujundamisel. 

Deklaratsioonis, mille terviktekst koosneb üheksast punktist, tuuakse esile kohalike tegevusgruppide soov oluliselt vähendada bürokraatiat ja sekkumist kohalike toetusskeemide  loomisel. Loodetakse paremaid võimalusi tegutseda oma piirkonna arendusorganisatsioonina ning nähakse, et kohalikke tegevusgruppe ja nende katusorganisatsioone kaasatakse rohkem koostööpartneritena, et ühiselt saaks maaelu arenguks paremaid võimalusi luua.

Täiendav informatsioon:
Kristiina Tammets
Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks president
Eesti LEADER Liit
Tel:+372 5340 9873,
e-mail: kristiina.tammets@elard.eu

LEADER programmi peamised kasusaajad on: ettevõtted, mittetulundusühendused ja kohalikud omavalitsused. 

Euroopas on LEADER programmi rakendatud 25 aastat, Eestis 10 aastat

Euroopas rakendavad LEADER programmi 2600 tegevusgruppi, Eestis 26.

Elanike arv tegevusgruppide piirkonnas Euroopas 161 miljonit, Eestis ligi 600 000.

LEADER programmi rakendamise eelarve Euroopas 9.6 miljardit, Eestis 90 miljonit eurot.

LEADER programmi elluviimine põhineb järgmistel printsiipidel: alt-üles lähenemine, piirkondlikud arengustrateegiad, erinevate sektorite partnerlus, võrgustumine ja koostöö, integreeritud maaelu areng, innovatsioon, horisontaalne juhtimine.