Kutse Interreg Euroopa programmi 2021-2027 avaseminarile

08.11.2021

23.-24. novembril 2021

23.- 24. novembril 2021 toimub Interreg Euroopa programmi seminar „Europe, Let´s cooperate! 2021″, mille raames tutvustatakse uue põlvakonna Interreg Euroopa programmi (2021 -2027) võimalusi.

Interreg Euroopa programmis osalevad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid + Norra ja Šveits.

Interreg Euroopa programmis toetatakse kahte tegevuste tüüpi: piirkondadevahelise koostöö projektid ja poliitika õppeplatvorm.

Toetatavate koostööprojektide eesmärk on parandada Euroopa erinevate piirkondade poliitikate rakendamist erinevatel teemadel. Tegemist on nn klassikaliste Interreg projektidega, milles peavad tegema koostööd erinevad asjakohased partnerid Euroopa erinevatest piirkondadest. Projektis osalejad vahetavad kogemusi ja häid praktikaid, mille tulemusena muudetakse, parandatakse või täiustatakse oma regioonis konkreetset poliitika- või arengudokumenti.

Poliitikad, mida soovitakse projekti raames tegeleda, võivad olla nii riigi- , regionaalse-  kui ka kohaliku omavalitsuse tasandi poliitikad, st ka valdkondlikud poliitikad.

Poliitika õppeplatvormi ülesanne on toetada jooksvat poliitikaõpet ja erinevate poliitika heade kogemuste rakendamist. Õppeplatvorm võimaldab konkreetse poliitika eest vastutajatel/osalejatel kogu Euroopas kasutada asjakohaseid kogemusi ja praktikat platvormis osalejate institutsionaalse suutlikkuse tugevdamiseks, mis viiks omakorda asjakohaste poliitikate parandamiseni konkreetses piirkonnas. Platvorm toetab ka poliitikaõppe arendamist ja sünergia tekitamist teiste asjakohaste algatustega, eriti teiste olemasolevate platvormidega, mis käsitlevad sarnaseid teemasid ja sihtrühmi. Õppeplatvorm pakub järgnevaid teenuseid:

  • Poliitikaõppe eksperttugi (nt olemasolevate poliitikate, mida muuta tahetakse, vastastikune hindamine);
  • Heade praktikate andmebaas, mida on võimalik kasutada;
  • Ekspertide kogukond – mis suurendab võrgustumisvõimalusi poliitikakujundajate hulgas;
  • Teadmuskeskus – juurepääs teadmistele konkreetsete poliitikavaldkondade kohta (nt poliitikate lühiülevaated, veebiseminarid jms).

Võimalikud toetuse saajad on ametiasutused riiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil, avalik-õiguslikud organisatsioonid ning asjakohased MTÜd (nt kohalike omavalitsuste liidud), kes on poliitikakujundajad oma valdkonnas.

Lisaks eeltoodule pakub uus programm oma sihtgrupile veel muudki huvitavat ning kasulikku, kuid sellest teada saamiseks tuleb teil registreeruda programmi veebilehe  https://www.interregeurope.eu/europecooperates2021/ kaudu seminarile.

Lisainfot Interreg Euroopa programmi ja avaseminari kohta leiate programmi veebilehelt www.interregeurope.eu .