Oodatakse tagasisidet Leader programmi mõjude kohta

17.09.2020

kuni 13. oktoobrini 2020

Euroopa Komisjon on algatanud uue avaliku konsultatsiooni, mille raames kogub erinevate osapoolte sisendit LEADER programmi kohta.

ELi eesmärk on tugevdada majanduslikke, sotsiaalseid ja territoriaalseid sidemeid. LEADER lähenemine aitab maapiirkondadel üheskoos arendada ja jagada uusi lahendusi ühistele probleemidele. EL on loonud uue algatuse hindamaks, kas ühine põllumajanduspoliitika on läbi LEADER lähenemise aidanud parandada territoriaalse arengu sotsiaal-majanduslikke aspekte. Hindamisel uuritakse LEADERi asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust, sidusust ja lisatavat lisandväärtust. Samuti käsitletakse sidusust teiste ELi poliitikavaldkondade ja meetmetega.

Hindamise käigus keskendutakse sellele, kuidas on LEADER:

  • elavdanud majanduse arengut, mitmekesistamist ja sotsiaalset kaasatust;
  • parandanud kohalikke teenuseid;
  • tugevdanud maapiirkondade sotsiaalset struktuuri.

Konsultatsiooni eesmärk on saada teavet ja tagasisidet asjaomastelt sidusrühmadelt seoses LEADERi mõjuga kohalikule maaelu arengule, kohalike kogukondade tugevdamisele ja koostööle. Konsultatsiooni käigus saadud tagasiside summeeritakse ning võetakse arvesse algatuse edasi arendamiseks ja parandamiseks.

Avalik konsultatsioon on kättesaadav lehel: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12487-Rural-development-LEADER-programme-evaluation-

Kutsume siinkohal üles ka teid antud lingil tagasisidet andma. Vastata saab ka eesti keeles ja vastuste tähtaeg on 13. oktoober 2020.

Täiendavate küsimuste korral pöörduda maamajanduse ja konkurentsipoliitika büroo peaspetsialisti Taavi Kurvitsa (625 6526, taavi.kurvits@agri.ee) poole.