Osalesime ELARDi üldkoosolekul

14.03.2023

13.-14. märtsil 2023

Strasbourgis toimus ELARDi üldkoosolek ning külastati Euroopa Parlamenti, kus kohtuti parlamendi saadikutega ning arutati maapiirkondade arengu seisukohast olulisi küsimusi.
 
Kohtumisel Euroopa Parlamendi saadikutega rõhutas ELARD vajadust jätkata LEADER/CLLD metoodika toetamist ning tugevdada maaelu ja piirkondliku arengu rolli Euroopa poliitikates ka järgmisel programmperioodil pärast 2027. Kohtumisel arutati Euroopa maaelupakti, LEADERi rakendamise küsimuste ja LEADERi lisandväärtuse üle. Samuti rõhutati, et maapiirkondadele tuleks eraldada rohkem ressursse, eriti Euroopa ühtekuuluvuspoliitikas. Arutelul osalenud saadikud avaldasid ELARDi soovitustele laialdast toetust ja väljendasid oma kohustust tõstatada need ettepanekud oma peadirektoraatides.
 
14. märtsil pidas ELARD Strasbourgis oma üldkoosoleku, kus arutati organisatsiooni erinevaid siseküsimusi, nagu 2022. aasta tegevus- ja finantsaruanne, 2023. aasta tegevuskava ja eelarve. ELARDi teadmusvahetus platvorm EKEP (ELARD Knowledge Exchange Platform)  on jõudsalt arenenud ning viib ellu projekte erinevatel LEADERi rakendamise seisukohast olulistel teemadel nagu energiakogukonnad, sotsiaalne innovatsioon, digitaliseerimine, arukad külad jne. Tegevusrühmadel üle Euroopa on võimalus neis projektides kaasa lüüa. Hetkel on projektide kaudu pilootaladena kaasatud juba ligi 50 tegevusrühma ning järgnevate projektidega liidetakse järjest uusi piirkondi. Veel arutati seda, kuidas LEADERi lisandväärtust analüüsida ja nähtavaks teha, millised ELARDi tegevused võiksid kohalikule tegevusrühmale riiklikul tasandil kasu tuua ning lepiti kokku, et vajadus on kujundada ELARDi seisukohad LEADER/CLLD rakendamiseks tulevikus, sest uue perioodi (pärast 2027) ettevalmistused Euroopa tasandil on juba alanud.
 
Eesti Leader Liit on üle-euroopalise LEADER katusorganisatsiooni ELARD liige. ELARDisse kuulub 29 riiki ja üle 2500 tegevusrühma.

www.elard.eu

Lisainfo
Kristiina Tammets, Eesti tegevusrühmade esindaja ELARDis
kristiina@tas.ee

ELARD 13. märtsil Strasbourgis