Osalesime LEADER allrühma kohtumisel Brüsselis

12.03.2024

12. märtsil 2024

12. märtsil toimus LEADER allrühma kohtumine Brüsselis, mille fookuses oli uue programmperioodi alustamine, LEADERi lisaväärtuse mõõtmine, ÜPP strateegiakava elluviimise auditeerimine. Vahetati kogemusi ja arutleti, mida teha selleks, et LEADERis oleks rohkem noori, innovaatilisi lahendusi ja rakendamine kõigile osapooltele lihtsam.

📌Rakendamise hetkeseisust:

  • Eesti, Soome, Iirimaa, Läti, Poola, Sloveenia on vana perioodi rakendamisega lõppjärgus – 80% on ellu viidud. Euroopa keskmine elluviimise protsent on 66%. Mõned riigid on rakendamisega maha jäänud – nt Itaalia, Bulgaaria, kus rakendamine on alles 40% juures. Elluviimise tähtaeg on 31.12.2025.
  • Uue perioodi tegevusrühmade valik on enamus riikides tehtud või lõpusirgel. Komisjon on murelik Bulgaaria, Slovakkia, Ungari, Iirimaa ja Prantsusmaa osas. Hästi on seis Eestis, Austrias, Horvaatias, Tšehhis, Taanis, Soomes, Rootsis.

💨 Uued tuuled:

  • Komisjon ja ÜPP võrgustik on võtnud sihiks noorte kaasamise ja tuleviku liidrite võimestamise. 12.-13. juuni toimub Soomes Lahtis “Youth LEADER Forum”, kuhu oodatakse noori kõigist liikmesriikidest. Peatselt jagab selle kohta infot maaeluvõrgustik.
  • Komisjoni esindajad rõhutasid koostööprojektide olulisust, kuna need loovad LEADERi rakendamisel olulist lisaväärtust.
  • Komisjon kutsus üles liikmesriikide ministeeriume seadma täiendavaid tulemusindikaatoreid, et demonstreerida LEADERi lisaväärtust. Välja töötamisel on LEADER lisaväärtuse mõõtmise metoodika, mida tutvustatakse lähikuudel laiemalt.
  • LEADERi lisaväärtuse peamised komponendid on: suurenenud sotsiaalne kapital, hea ja erinevaid sektoreid kaasav valitsemine, sünergia tulemuste ja mõju saavutamisel. Samuti loetakse lisaväärtuseks koostöövõrgustike loomist, tuge ja usaldust, tegevusrühmade arendusprojekte, erinevate osapoolte kaasamist, mitmekülgset rahastust jne.
  • Uuel perioodil on audiitorite tähelepanu suunatud sellele, et liikmesriikide rakendussüsteemid ja- mudelid oleksid kirjeldatud, töötaksid ja vastaksid plaanile, mida soovitakse saavutada. Iga-aastane aruandlus sisaldab ülevaadet väljunditest ja väljamakstest ning Komisjon kontrollib, et liikmesriigi väljamaksed oleksid vastavuses saavutatud näitajatega. Juhul, kui näitajaid ei ole saavutatud, saab Komisjon vähendada väljamakseid liikmesriigile. Komisjon sanktsioone projekti kasusaajatele ei kehtesta. Sanktsioonid kasusaajatele kehtestab liikmesriik ise. Selles osas on Komisjon jätnud liikmesriikide otsustada, kas ja milliseid sanktsioone rakendada.

🍓Tutvustati näiteid:

  • Allrühma kohtumise käigus tutvustati inspireerivaid näiteid rakendusmehhanismide osas, nt Sloveenia on multifondide lihtsamaks rakendamiseks harmoniseerinud Regionaalarengufondi ja Põllumajandusfondi reeglistiku. Tegevusrühmad saavad väljamakseid mõlemast fondist seatud mõõdikute alusel. Soome tutvustas lihtsustatud kulumeetodite rakendamist ja rõhutas koostöö olulisust tegevusrühmade, korraldus- ja makseasutuse vahel.
  • Veel jagati häid praktikaid noorte kaasamise (Tartumaa Noortefondi pikaajalise eduka rakendamise kogemuse tutvustus) ja innovaatiliste tehnoloogiate loomise (Austria näide mullaproovide võtmiseks mobiilse tööriistakasti ja digitaalse lahenduse abil) kohta.
  • Toimusid grupiarutelud ÜPP võrgustiku tegevuskava loomiseks eesmärgiga muuta LEADER nooremaks, innovaatilisemaks ja lihtsamaks. Oluline roll on AI kasutamisel, mis saab toetada edulugude jagamist ja praktikasse viimist. 

ÜPP võrgustiku LEADERi kodulehele jõuate siit https://eu-cap-network.ec.europa.eu/networking/explore-the-network/leader_en

LEADER allrühm on osa Euroopa ÜPP võrgustikust. Allrühma ülesanne on temaatiline töö liikmesriikide ÜPP sidusrühmade ja ministeeriumitega LEADERi sujuvamaks rakendamiseks.
https://eu-cap-network.ec.europa.eu/index_en

Kristiina Tammets, Eesti LEADER Liidu esindaja allrühmas

Kristiina Tammets
Tartumaa Arendusselts
Pepleri 6, Tartu 51003
Mob. 53409873
kristiina@tas.ee