Osalesime MAK seirekomisjoni istungil

22.01.2021

22. jaanuaril 2021

22. jaanuaril arutati MAK 2014-20 seirekomisjoni koosolekul muudatustepaketti, mis hakkab reguleerima üleminekuaastate 2021-22 tegevust. Eesti Leader Liitu esindas Rafael Milerman. 

LEADER meetme muudatusettepanek (“Tegevuse liigi 19.1 „Kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamine“ raames lisatakse abikõlblikuks ka uue perioodi kohalike arengustrateegiate koostamise kulud.”) ja pakutud eelarve kiideti komisjonis heaks. Olgu see tunnustuseks meie hea töö eest, et LEADER toetuste osakaal MAKi eelarvest tõuseb 12,2% peale – mida märkisid ära ka teised organisatsioonid. 

Kõige teravam arutelu tekkis meetme 6.4 ümber – Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus. Selles meetmes on lõppenud perioodil kasutamata vahendeid 13 miljonit eurot, kuid sinna kavandatakse lisada Covid taastekavast veel 14 miljonit eurot, seejuures kaotada ära erisused põllumajandus- ja teiste ettevõtjate vahel ning laiendada lubatud tegevusalade loetelu. Rafael tegi ettepaneku need 14 miljonit suunata LEADER ettevõtlusprojektideks, kuna me suudaks paremini tagada nende täpse ja õigeaegse kasutamise 2 aasta jooksul. Otsustati moodustada vastav töörühm, kes seda küsimust eraldi arutama asub.

Lähem info:
Rafael Milerman
juhatuse esimees
rafael.milerman@gmail.com