Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu istung

29.09.2020

toimub 5. oktoobril 2020

Eesti Leader Liidu esindajana osaleb juhatuse esimees Rafael Milerman.

Istungi päevakord:

  1. Ülevaate andmine uutest nõuetest nn läbipaistvusmääruses(EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/1381, 20. juuni 2019, mis käsitleb toiduahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvust ja kestlikkust ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 1829/2003, (EÜ) nr 1831/2003, (EÜ) nr 2065/2003, (EÜ) nr 1935/2004, (EÜ) nr 1331/2008, (EÜ) nr 1107/2009 ja (EL) 2015/2283 ning direktiivi 2001/18/EÜ).
  2. Toidu pakendi esikülje märgisüsteemi (FOP) tutvustamine.
  3. Põllumajanduses ja kalanduses kasutatava erimärgistatud diislikütuse ostmise skeemi muudatustest.
  4. 2021. aasta põllumajandustootmisega seotud toetuste tutvustamine.