Selgitasime riigiametnikele alt-üles lähenemisviisi eeliseid

11.11.2020

11. ja 17.11.2020

Maaeluministri memorandumi “Analüüs ja ettepanekud CLLD-tüüpi kohalikul algatusel põhineva alt-üles lähenemisviisi rakendamiseks” arutelude käigus on Eesti Leader Liit sel kuul kahel korral virtuaalselt kohtunud erinevate ministeeriumite ametnikega, et neid üles kutsuda oma vastutusvaldkonnas LEADER ehk CLLD lähenemist kasutusele võtma.

Probleem: CLLD terviklikust rakendamisest on aga seni puudu Regionaalarengufond. Eesti LEADER Liidu poolt oleme teinud ettepaneku lisada CLLD lähenemisele ka Euroopa Regionaalarengufondi (ERF) vahendeid, mis on suunatud regionaalse ebavõrdsuse vähendamiseks, linnade ja maapiirkonna sidustamiseks, ettevõtluse arendamiseks, arukate külade tüüpi algatusteks jms. Samuti digi-ja rohepööret toetavateks lahendusteks. LEADER tegevusgruppidel on maapiirkondades sageli innovatiivsete lahenduste eestvedaja roll nii rohelise energia, ringmajanduse kui ka kliimaga seotud projektides, mida samuti saab edukalt toetada Regionaalarengu Fondi kaudu. 

CLLD/LEADER rakendamine erinevate struktuurifondide toel on Euroopa Komisjoni ettepanek ja käimasoleval programmperioodil rakendab seda lähenemist 18 liikmesriiki. Eesti veel mitte. 

11. novembril kogunesid teemat arutama Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Siseministeeriumi, Riigi Tugiteenuste Keskuse ja PRIA esindajad. Memorandumi koostamist ja arutelusid on vedanud Taavi Kurvits Maaeluministeeriumist, Eesti Leader Liidu poolt osalesid Rafael Milerman, Kristiina Tammets ja Triin Kallas.

Nädal hiljem, 17. novembril korraldasime põhjalikuma LEADER meetodi tutvustuse Keskkonnaministeeriumi esindajatele, tuginedes liikmete seas läbi viidud kiirküsitlusele, milles uurisime, milliseid keskkonnaga seotud teemasid nende piirkonna strateegias näha tahetaks ning millised on senised kogemused keskkonnaprojektidega. Ühiseid huvisid ja teemasid oli mitmeid, eriti kliimamuutustega kohanemise ja valmisoleku tõstmise või ringmajanduse ja roheinnovatsiooni vallast.

Läbirääkimised jätkuvad.
Lähem info:
Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu