Ülevaade Eesti Leader Liidu kommunikatsiooni töörühma kohtumisest

07.12.2017

30.11.2017.a toimus Imaveres, Eesti Piimandusmuuseumis kommunikatsiooni töörühma kohtumine. Kohtumisel osalesid: Kerli Lambing, Arno Kannike, Karl Õmblus, Piret Leskova.

Koosoleku päevakorras olid järgmised teemad:  

 1.  Üldine arutelu, sh Eesti Leader Liidu kuuenda arengupäeva (05.10.2017) tagasiside arutelu (töörühmade hea tava)
 2.  Kogumik "100 näidet" arutelu

Kohtumisel tehti ettepaneku uuesti mõtestada kommunikatsiooniplaani olemust – ELL üldine eesmärk (miks ja mida) ning töögrupi ülesanne on mõelda ja pakkuda plaanis välja lahendusi (kuidas). Kuna tegevjuht lahkub aasta lõpus, võiks kommunikatsiooni töögrupi töökorralduse ja ka kommunikatsiooniplaani vaadata üle peale seda, kui on uus inimene leitud. 

Ühiselt arutati, et ELL juhatuse liikmetele (võimalusel kaasata ka kommunikatsiooni töörühma liikmed) tuleks korraldada kommunikatsiooni või muutuste juhtimise teemaline koolitus. Selliselt oleksid kõik juhatuse liikmed kommunikatsiooni osas nö ühel lainel. Otsustati teha ELL juhatusele ettepanek: korraldada ELL juhatuse liikmetele kommunikatsiooni või muutuste juhtimise teemaline koolitus. 

Kommunikatsioonitöörühm leidis, et vaja on Leaderi ja ka ELL teemalised nö liftikõned võhikutele, mis see LEADER on, mida saaksid kõik osapooled (juhatus, töörühmad, liikmed) sarnaselt kasutada.

Kerli Lambing andis lühikese ülevaate 05.10.2017 Eistveres toimunud Eesti Leader Liidu kuuendal arengupäeval arutatust. Tagasiside põhjal tuleks kommunikatsiooni töörühmal arutada senise infovahetuse tõrkeid ning ilmselt täiendada/täpsustada kommunikatsiooni plaani või koostada lisaks toetav lihtne-lühike-lööv hea tava vms nimetusega dokument. Selgitas, et arengupäeval ühes arutelugrupis koostati töörühmade elujõulisuse tagamiseks vajalik tegevuskava, kus on juhiseid ka töörühmade tööks (hea tava).

Kogumik "100 näidet" arutelu

Kerli edastas töörühmale e-kirjaga esmase projekti kavandi idee 18.10.2017 selliselt:

Algatuse mõte: Kõiki 26 KTG-d ühendava koostööprojekti algatamine. Projekti sisuks saaks olema 100 loo avaldamine teemal “Maal on edukas elu!”. Siduda EV100 sündmusega. Avaldamise formaat ei ole kinnitatud ning see on arutamise koht. Koostööprojektiga peaks jõudma ajaliselt selliselt, et kõik KTG-d saaksid koostööprojekti kuludega arvestada 2019 aasta rakenduskavas ja 2019 aastal esitatakse projekt PRIAle.

 

 Tingimused:

 • Osalema peavad kõik 26 KTG-d
 • Kogutavad lood peaksid olema LEADER-iga seotud (samas ei kitsendaks, et just ja ainult toetust saanud).
 • Peaks jääma märge, et ELL on selle algatusega seotud

 

 Üleskutse sisu:

 • Üleskutse eesmärk peaks olema kirjeldatud üldisema maaelu propageerimise võtmes ja LEADER “maine” kujundamise olulisust rõhutades. Kindlasti tuleks rõhutada koostöö olulisust CLLD ja LEADER tulevikule mõeldes!
 • Üleskutses peab kindlasti vastama kaudselt küsimusele, et miks peaksime ise lugusid koguma ja avaldama, kui Maainfokeskus on analoogseid asju juba teinud
 • Ülekutse võiks lõppeda ettepanekuga ühiselt kohtuda ja arutada koostööprojekti võimalikkuse üle

 Töörühma arutelu:

 • Projekti eesmärgiks peab olema Leader tugevuse, võime ja kogemuse jagamine. Lisaks maine parandamine!
 • Üks võimalus kuidas KTG-sid kaasata: tuua välja maaelu maine uuringu tulemused (teadlikkus Leaderist), lisaks muud pigem negatiivsed näited (rahajagamine omadelt-omadele, Leader kui rahajagaja, rahvariided jms) ehk vajadus maine üldisemaks parandamiseks;
 • Lisaks lugudele tuleb leida võimalused erinevateks meedia kajastusteks, võimalusel ka nt koolitused Leader asjalistele, maakondlikud sündmused. Samas tuleks tegevused jätta esialgu lahtiseks ja võimaldada KTG-del ise tegevuste üle arutada.

 Töörühma arutelu tulemus:

Projekti esmast ideed 26 KTG-d ühendava koostööprojekti “Maal on edukas elu!”, mille raames avaldatakse 100 lugu teemal “Maal on edukas elu!” tutvustada ELL üldkoosolekul liikmetele ja saada sealt esmane tagasiside.

19.12.2017.a toimuva üldkoosoleku tagasiside põhjal: a) vaadata ideed veel üle; b) edastada KTG-dele kutse kohtumiseks, kus arutada projekti võimalikke tegevusi ja lugude avaldamise formaati.

Lisainfo: 
Kerli Lambing
ELL kommunikatsiooni töörühma liige
info@leaderliit.eu