ÜPP võrgustiku LEADER allrühm alustas tegevust

25.04.2023

25. aprillil 2023

25. aprillil toimus LEADER allrühma kohtumine Brüsselis, mille fookuses olid küsimused, kuidas rohkem kaasata noorikutsuda ellu innovaatilisi lahendusi ja lihtsustada projektidega seotud aruandlust nii tegevusrühmades kui ka projektitaotlejate hulgas.

Kuigi oleme juba uue perioodi rakendamise ootuses, tuleb nentida, et siiski on veel paar aastat käimasolevat perioodi järele jäänud ja väljamaksete poolest on Euroopas 56% LEADERist rakendatud, Eestis ca 70%. Vaadates tagasi 2014-2021 perioodile on koostööprojektide hulga poolest silma paistnud Soome (70 projekti), Eesti (41), Saksamaa (34), Austria (32). Rõhutati, et rahvusvaheline koostöö on kohaliku arengu strateegia oluline komponent, mis aitab kaasa uuenduslike lahenduste rakendamisele piirkonnas.
 
Uus periood toob LEADERile ca 5 miljardit eurot Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD), lisanduvad teised fondid. Keskmiselt panustavad liikmesriigid ÜPP strateegiakava raames 7,7% LEADER meetodi rakendamisesse, Euroopas on 2678 tegevusrühma ja ca 65% maapiirkondade elanikkonnast on kaetud kohalike arengustrateegiatega.
 
Kohtumisel tutvustati Euroopa Kontrollikoja Leader eriaruannet, mis valmis 2022. a ning Komisjoni tagasisidet seoses audiitorite tähelepanekutega. Ollakse nõus sellega, et LEADERi lisaväärtust ei ole piisavalt demonstreeritud. Rõhutati, et see ei tähenda, et seda ei ole, vaid lisaväärtust ei ole piisavalt hästi nähtavale toodud ning leiti, et seda tuleb koostöös tegevusrühmade, ministeeriumite ja Euroopa Komisjoniga tulevikus paremini teha. Samuti kutsuti üles ministeeriume ja tegevusrühmi seadma asjakohaseid indikaatoreid, et hinnata ja esile tuua rakendamise lisaväärtus.
 
Murekohana tõid allrühmas osalejad välja selle, et liikmesriikides on vaja tugevdada LEADER/CLLD rakendamise võimekust erinevatest fondidest. Euroopa Komisjoni esindajad olid selle vajaduse püstitamisega nõus ja ootavad ettepanekuid, kuidas multifondide paremale rakendamisele kaasa aidata. 

Komisjon tunnustas liikmesriike edusammude eest seoses lihtsustamisega – pea kõik riigid on lihtsustatud kulumeetodite kasutamise kavandanud.

LEADER allrühm on osa Euroopa ÜPP võrgustikust. Allrühma ülesanne on temaatiline töö liikmesriikide ÜPP sidusrühmade ja ministeeriumitega LEADERi sujuvamaks rakendamiseks.
https://eu-cap-network.ec.europa.eu/index_en

Kristiina Tammets, Eesti LEADER Liidu esindaja allrühmas

Ürituse kokkuvõte maainfo.ee lehel

Lisainfo ja ettekanded: Euroopa Liidu ÜPP võrgustiku veebis