Andsime arvamuse Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi määruse eelnõule

11.03.2024

11. märtsil 2024

Märtsi algul saatis ministeerium kooskõlastamisele regionaalministri määruse „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala vahendite arvelt toetuse andmise tingimused ja kord“ eelnõu, millega reguleeritakse arengukavade ja tegevuseesmärkidega kooskõlas oleva valitsemisala sihtotstarbeliste toetuste andmiseks ettenähtud vahendite kasutamist, mida ei ole reguleeritud seaduse ega muu õigusakti (sh riigieelarve seaduse § 531 lg 1 alusel kehtestatud määruse), samuti halduslepingu ega haldusaktiga. Toetuse andmise eelduseks on eelarveaastal toetuse andmiseks ettenähtud vahendite kindlaksmääramine valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga ja vastavate vahendite olemasolu ministeeriumi eelarves.

Märkisime oma vastuskirjas, et määruse eelnõu kohaselt toetab ministeerium tegevustoetusega põllumajanduse ja kalanduse valdkonnas üksnes Eesti põllu- ja maamajandussektori huvide esindamist üleeuroopalises põllumajandussektori esindusorganisatsioonis COPA-COGECA. Maaelu arendamise valdkonnas on ühekordsete projektitoetustega toetatud Eesti esindamise korraldamist erinevatel rahvusvahelistel võistlustel ning siseriiklike sündmuste korraldamist või võrgustike arendamist.

Tegime ettepaneku lisada määrusesse (§ 2) tegevus- või projektitoetuse Eesti maapiirkondade omavalitsuste, ettevõtjate ja vabaühenduste huvide esindamiseks Euroopa LEADER ühenduse maaelu arenguks (ELARD), ÜPP võrgustiku LEADER allrühma ja Maaelupakti juures. Toetuse taotlejaks (§ 5) oleks üleeestiline katusorganisatsioon, mille liikmeteks on kohaliku tegevusrühma nõuetele vastavad vabaühendused vastavalt regionaalministri määrusele “LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 rakendamine”.

Eesti LEADER Liit on kohalike tegevusrühmade katusorganisatsioonina seisnud oma liikmete arendamise, ühendamise ja esindamise eest juba 12 aastat. Meie tegevuse nurgakiviks on tulemuslik strateegiline partnerlus varasema Maaeluministeeriumiga, ent järjest enam ka osalemine Euroopa tasandi kaasamisprotsessides ning Eesti heade praktikate esiletoomine üleeuroopalise maaelupoliitika kujundamisel.

Euroopa LEADER ühendus maaelu arenguks (ELARD) koondab üle 2500 kohaliku tegevusrühma 29 riigis ning avaldab regulaarselt uuringuid ja seisukohti, mis on poliitika kujundamisel olulised. ELARDi kaasabil on algatatud palju koostööprojekte ning temaatilisi võrgustikke, mis edendavad teatud teemavaldkondi, näiteks arukate külade arenguprogramm või kogukonnaenergeetika arendamine, ning osaletud Euroopa Maapäeva (European Rural Parliament) tegevustes. Eesti esindaja ELARDis, Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht Kristiina Tammets oli aastatel 2016. ja 2017 ELARDi president ja 2018-2019 ELARDi asepresident.

Maaelupakti tugibüroo juurde on loodud ekspertrühm just riiklikest LEADER võrgustikest, kuna need esindavad laiemat vaadet maaelule — täiendades põllumajandussektori huve — vastavalt Maapiirkondade arengu pikaajalisele visioonile aastaks 2040, mis on seadnud põhieesmärgiks tasakaalustatud territoriaalarengu saavutamise. LEADER võrgustik on riigile suurepäraseks partneriks regionaalarengu eesmärkide täitmisel, ühendades kolme sektori tegevusvaldkondi ja rakendades piirkondlikke strateegiaid üle kogu Eesti. Alanud rahastamisperioodil rakendavad tegevusrühmad katseliselt Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid, millega loome sildu ametkondade vahele, olles veendunud, et LEADER meetodil on potentsiaali veel laiemate eesmärkide saavutamiseks.

Eesti LEADER Liidu igapäevast tegevust rahastavad liikmed vabatahtlikkuse alusel. Täiendava toetuse taotlemise võimalust vajame, et parandada võimekust rahvusvaheliste esindusülesannete täitmisel. Euroopa LEADER ühenduse, ÜPP võrgustiku ja Maaelupakti juurde nimetatud esindajate tegevus toetab Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi arengukavaliste eesmärkide saavutamist, parandades osapoolte koostööd maapiirkonna kestliku arengu ja tasakaalustatud regionaalarengu nimel.

Lähem info: 

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu