LEADER määruste parandused kooskõlastusringil

11.06.2024

11. juunil 2024

28. mail algatati eelnõude infosüsteemis (EIS) kooskõlastamine maaeluministri ja regionaalministri määruste muutmine seoses LEADERi rakendamisega.

Määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ muudatusega lükatakse poole aasta võrra edasi kohalike tegevusrühmade taotluste esitamise tähtaega. Selleks, et kindlustada LEADERi strateegia meetmete taotlusvoorudest tekkinud projektitoetuse jääkide maksimaalne kasutus pikenenud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika programmiperioodi 2014–2020 lõpus, pikendatakse muudatusega ka kohalike tegevusrühmade koostööprojektide ja projektitaotluste esitamise tähtaega PRIAle kuni 31.12.2024.

Määruse nr 29 „LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 rakendamine“ sätetes tehakse mitmeid muudatusi. Näiteks viiakse riikliku maksu võla puudumise nõude sõnastus kooskõlla maksukorralduse seaduses sätestatud maksuvõlga puudutava sõnastusega, samuti sätestatakse edaspidi selgemalt, millised andmed sisestab kohalik tegevusrühm PRIA e-teenuse keskkonda (edaspidi e-PRIA) ning millised andmed esitab ta koos projektitaotluse hindamise protokolliga, täpsustatakse ehitustegevusega seotud abikõlblikkuse sätteid, vähese tähtsusega abi sätted viiakse kooskõlla Euroopa Komisjoni uue horisontaalse vähese tähtsusega abi määrusega, mis jõustus 01.01.2024 – komisjoni määrus (EL) 2023/2831, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L, 2023/2831, 15.12.2023). Lisaks tehakse veel mitmeid muudatusi, mis on peamiselt tingitud õigusselguse ja parema arusaadavuse tagamise eesmärgil ning praktikas ilmnenud vajadusest, mis aitavad nii kohalikel tegevusrühmadel, projektitoetuse taotlejatel kui ka PRIAl määruse nr 29 nõuetest paremini aru saada ja neid järgida.

Eesti LEADER Liit kogus tegevusrühmadelt määruse paranduste eelnõu kohta ettepanekuid, mida arutati ja ühtlustati õigusloome töörühmas 10. juunil. Meie ettepanekud on koondatud siia.

Link eelnõu toimiku vaatele.

Lähem info: 

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu