Õigusloome töörühm

Töörühm tegutseb ELL huvikaitse eesmärkide täitmise nimel: olla avalikule võimule sotsiaalseks partneriks maaelu valdkonnas. Töörühma ülesandeks on kaardistada liikmete jaoks kriitilised teemad ja kujundada neis teemades ELL seisukohad, mis edastatakse juhatusele otsustamiseks. Töötatakse läbi seaduseelnõusid, mis on saadetud ELLile arvamuse avaldamiseks, ning tegeldakse õigusloomeliste küsimustega, mis on seotud liikmesorganisatsioonide tööprotsessidega.
Töörühma liikmed: Tiina Ivask (töörühma juht), Tiiu Rüütle, Valdek Haugas, Rafael Milerman, Riina Trumm, Karl Õmblus, Koit Kelder, Endla Mitt, Rita Triinu Peussa, Liis Moor, Merle Pussak, Ilmi Aksli ja Kadri Kuusmik.

Koosolekud 2024

08.04.2024 (Zoom), teema: LEADER määruse uuenduste mustandi arutelu, töörühma juhi valimine.

Koosolekud 2023

23.01.2023 (Zoom), teema: Ettepanekud seire- ja tulemusnäitajate kogumise kohta.

12.04.2023 (Teams), teema: LEADER rakendusmääruse parandusettepanekute läbivaatamine.

13.04.2023 (Teams), teema: LEADER rakendusmääruse parandusettepanekute läbivaatamine.

11.07.2023 (Zoom), teema: Sotsiaalfondi rakendamise määruse parandusettepanekute läbivaatamine.

13.09.2023 (Zoom), teema: LEADER rakendusmääruste parandusettepanekute läbivaatamine, strateegiate hindamiskomisjoni järelepäringud tegevusrühmadele.

24.11.2023 (kirja teel), teema: ELL põhikirja muudatusettepanekute läbivaatamine.

08.12.2023 (Zoom), teema: LEADER rakendusmääruse parandusettepanekute läbivaatamine.

Koosolekud 2022

08.03.2022 (Zoom), teema: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (ELÜPS) eelnõu kommenteerimine.

12.04.2022 (Zoom), teemad: Tegevusrühmade ja PRIA erimeelsused kulude arvestamisel seoses lihtsustatud kulumeetodi kasutamisega strateegiate ettevalmistamise toetuse puhul; Ukraina sõjast tingitud eriolukordade arvestamine projektide menetlemisel.

22.08.2022 (Zoom), teema: Plaan loobuda tegevuskava nõudest tegevusrühmadele.

06.09.2022 (Zoom), teemad: KTR tegevuskulude arvestamine väljamakstud projektitoetuste pealt; otsuste volitamise õigus; ühisprojekt eraldi projektiliigina uues määruses.

20.09.2022 (Zoom), teema: Uue perioodi rakendusmääruse 1. ploki kommenteerimine. Esimesse plokki kuuluvad „1. jagu Kohaliku tegevusgrupi toetuse saamiseks esitatavad nõuded kohalikule tegevusgrupile“ § 2-9 ja „2. jagu Kohaliku tegevusrühma toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine ning strateegia heakskiitmine“ § 10-14.

07.10.2022 (Zoom), teema: Uue perioodi rakendusmääruse 2. ploki kommenteerimine (§15-26).

10.10.2022 (Zoom), teema: Uue perioodi rakendusmääruse 3. ploki kommenteerimine.

23.11.2022 (Zoom), teema: Tegevusrühmade eelarve jaotuse põhimõtted.