Õiguslik arvamus seoses Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 kohaldumisega

23.03.2015

01. märts 2015 aasta saatis Marek Treufeldt tegevusgruppidele kirja, kus ta annab teada, et uuel programmperioodil rakendab PRIA KTG-dele eelarve vähendamist mitteabikõlblike kulude deklareerimisel.

Kuna antud Komisjoni määrust lugedes võib leida mitmeid viiteid vaid pindalatoetusele ja siiani ongi PRIA seda rakendanud vaid pindalatoetuste puhul. Sellest ajendatult tekkis küsimus, et kas PRIA tõesti võiks rakendada sarnast sanktsiooni ka Leaderis? Palusime esitada Advokaadibüroo Lentsius ja Casus, Kaspar Linnu poolt õiguslikku arvamust seoses Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 kohaldamisega. 

Loe õiguslikku arvamusavaldust siit.

Lühidalt ja lihtsalt öeldes ei näe Kaspar Lind midagi, mis välistaks selle rakendusmääruse kohaldamist Leader suhtes. See laieneb kogu ÜPP suhtes, kuid samas on need konkreetsed sätted sellised, mis jätavad piisavalt mänguruumi ja võimaldavad tegelikult PRIA-l mõistlikult käituda. Samas on ka Komisjon ise seadnud 10% piiri, millest alates üldse tohib halduskaristuse peale mõelda. Lisaks tuleb sinna juurde see, et tegemist peab olema süülise tegevusega, et siis peaks tegevusgrupp käituma hooletult ja PRIA peab seda siis ka selgelt ära näitama.

Sissekande koostas:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit