Eesti maaelu arengukava seirearuande põhjal selgub, et LEADER-meetmele seitsmeks aastaks seatud eesmärgid on täidetud mitmekordselt

05.06.2014

05. juunil MAK 2007-2013 seirekomisjoni poolt kinnitaud Eesti maaelu arengukava 2007-2013 seirearuande põhjal selgub, et LEADER- meetmes näiteks kavandatud töökohtade arv on neljakordselt ületatud.

LEADER-meetmele seitsmeks aastaks seatud eesmärgid on seirearuande kohaselt täidetud ja isegi ületatud. Näiteks ellu viidud koostööprojektide arv on eesmärki ületanud 43% võrra, kavandatud töökohtade arv on ületatud neljakordselt, töökohti on loodud üle 300, koostööd tegevate KTG arv on ületatud 15% võrra ning arengustrateegia väljatöötamisel osalenute arv 8% ja KTG projektide arv 1% ja  võrra.

LEADER tegevusgrupid on rahastanud enam kui 7000 projekti, sellest suurim osa moodustavad  vabaühendused. Praeguseks ellu viidud ja veel valmivatest MAK 2007-2013 LEADER-projektidest 70% moodustavad vabaühenduste, 22% ettevõtjate ja 8% kohalike omavalitsuste projektid. 

Leader-meetme sihtasemed on mitmekordselt  ületatud ka Eesti Maaülikooli MAK 2007-2013 meetmete püsihindamistulemuste põhjal. Lisaks on märgitud positiivsena veel, et Leader toetusi saanud ettevõtjate arv on suur. Leader-meetme projektitoetust on saanud kokku 1560 ettevõtjat, sh 62% ettevõtjatest on teinud Leader-meetme toel ühe projekti,  27% ettevõtjatest kaks projekti, 9% ettevõtjatest on saanud toetust kolmele Leader projektile. Toetuse saajate tegevusalade lõikes on kõige enam esindatud töötleva tööstuse valdkonnas (19% toetust saanud ettevõtjatest), majandusega ja toitlustusega (18%) ning põllumajandusega (14%) tegelevad ettevõtjad. Kõige vähem oli veondusega ja laondusega tegelevaid ettevõtjaid (2,8% ettevõtjatest).

Vaata lisaks ka Põllumajandusministeeriumi pressiteadet seirearuande kohta.

 Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht
piret@leaderliit.eu