LEADER-meede on hästi käivitunud!

03.05.2017

03.05.17.a. Maaeluministeeriumis toimuval MAK 2014-2020 2017.a hindamise paneeldiskussioonil teiste MAK meetmete seas anti ülevaade ka LEADERist.

MAK 2014-2020 2017.a hindamise paneeldiskussioonil anti ülevaade MAK 2014-2020 seirekomisjoni liikmetele teiste meetmete kõrval ka LEADERi uue perioodi käivitamisest. 

Hindamisküsimus oli, et kuidas on maaelu arengu programm toetanud maapiirkondade arengut? Hindamisküsimusele vastamisel selgus, et LEADER-meede on hästi käivitunud. Kohalike strateegiate koostamise puhul tehtu 513 üritust, kust võttis osa 15 117 inimest. Kohalike strateegia rakendamisel on elavdamis- ja strateegia rakendamisüritustel osalenud 15 303 inimest. 2016. aastal oli kohalikel tegevusgruppidel liikmeid kokku 1 670 (vabaühendused 48%, ettevõtjad 40%, KOVid 10%, noorteorganisatsioonid 1%). Lõpetatud projekte on veel vähe (31 projekti). Lõpetatud projektid panustava esmase sekkumise alusel panustavad nad sihtvaldkonna 2A, 5B, 6A ja 6B eesmärkidesse. Kaasneva sihtvaldkonna alusel panustatakse ka 1A, 3A ja 6C eesmärkidesse. Kõige enam on ostetud masinaid, seadmeid ja muu põhivara. 54% toetuse saajatest on vabaühendused, 43% ettevõtjad, üks oli KOV. Heakskiidetud projektid (621 projekti) ei panusta esmase sekkumise alusel sihtvaldkondade 1B, 2B, 3B, 5A,5D, 5E ja prioriteet 4 eesmärkidesse. Kõige enam soetatakse masinaid ja seadmeid ning ehitatakse ja rekonstrueeritakse. 79% projektidest on uuenduslikud, 61% piirkondlikku eripära edasi kandvad. Suurem osa projekte toetab spordi- ja muud vaba aja tegevuse arendamist. Teenuste kättesaadavus paranes 44 685 maapiirkonna elanikul. LEADER-meetme raames on loodud juba 6 töökohta (sihtväärtus aastaks 2023 on 280).

Hindamistulemustena leiti, et LEADER-meede on asjakohane, vajalik ning rakendunud hästi (eelarvest on välja makstud 4,1%). Eesmärk, mis on seatud maaelanikkonna hõivatusele, on võetud liiga madal. Loodud töökohtade eesmärk on püstitatud mõnevõrra kõrgena. Tuginedes eelmise perioodi LEADER-meetme rakendamistulemustele, on LEADER-meetme puhul tegemist pigem pehme kui investeeringumeetmega.

Hindamistulemustest lähtuvalt on soovitused LEADER-meetmele järgmised:

Rakenduslikus mõttes näidata LEADER-meetme puhul sihtvaldkondadesse jaotamine (mujale kui 6B) teisese (ja lisaks ka kaasneva) sekkumisena, muidu on sihtvaldkondade aruandlust keeruline koostada. MAK 2014−2020 eesmärkindikaatori T21 arvutuse aluseks on võetus Eesti kogu elanikkond, mis ei ole õige. Arvutuse aluseks tuleks võtta kas Statistikaameti poolt kasutatav maapiirkondade määratlus või MAK 2014−2020 kirjeldatud maapiirkonna definitsioon. LEADER-meetme oluline kitsaskoht on projektide jaotamine sihtvalkondadesse (peamine ja kaasnev sihtvaldkond). Selles osas on vaja teha jätkuvalt selgitustööd. Sellisete osapoolte vahel nagu Maaeluministeerium, PRIA ja kohalikud tegevusgrupid.

 

Aruanne esitatakse Maaeluministeeriumile 10. mail 2017. a

Paneeldiskussioonil osales Eesti Leader Liidust

Piret Leskova
info@leaderliit.eu