Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava koostamise töörühma koosolek

05.04.2018

04.04.2018.a. toimus Maaeluministeeriumis konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku põllumajanduse, toiduainesektori ja maapiirkonna samba töörühma kohtumine.

Eesti Leader Liidust osales Tallinnas toimuval töörühma koosolekul Valdek Haugas, Eesti Leader Liidu juhatuse esimees.

Konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku põllumajanduse, toiduainesektori ja maapiirkonna samba esimesel töörühma kohtumisel keskenduti valdkonna hetkeolukorra kirjeldusele. Päevakava oli jagatud temaatilistesse blokkidesse: kvaliteetsed sisendid põllumajanduses, põllumajandussaaduste tootmine, väärindamine ja turustamine ning maa- ja rannapiirkonna areng. Iga temaatilise bloki sissejuhatuseks anti ülevaate PõKa protsessist, tutvustati PõKa visiooni elemente, horisontaalsete peatükkide ootusi, toimus arutelu hetkeolukorra kirjelduse üle ning selle asjakohasuse hindamiseks koostati üheskoos valdkondlik SWOT-analüüs.

Lisainfo:

Valdek Haugas
Eesti Leader Liit
juhatuse esimees
info@leaderliit.eu