Üle-eestiline külavanemate foorum

26.01.2019

26. jaanuaril 2019 Pärnus

Eesti Külaliikumine Kodukant kutsus külavanemaid ja külade eestvedajaid 26. jaanuaril osalema  II üle-eestilisel külavanemate foorumil „Külavanem- maaelu kujundaja?“. Eesti Leader Liidust olid kohal Triin Kallas ja Rafael Milerman.

Foorumi päevakava ja esinejad

Krista Habakukk tõi oma ettekandes esile külavanemate võrgustiku järk-järgulise kasvu ja tugevnemise, mida toetab külaseltside ja külamajade aktiivne tegevus ning katusorganisatsiooni tugi inimeste koolitamisel ja võrgustumisel. Meie jaoks olulise punktina tõi ta esile koostööleppe Eesti Leader Liidu ja Põllumajandus-Kaubanduskojaga, mis peab maaelu arendajate sõnumid suurema jõuga otsustajateni viima.

Garri Raagmaa teadusuuringutele toetuv ettekanne julgustas kuulajaid sõnumiga: "Euroopas soovivad inimesed aina rohkem maal elada." Paljude teadvusse jõudsid uued mõisted "osikud" ja "suvikud" ehk inimesed, kes töö tõttu pendeldavad mitme elukoha vahel, kuid kaugtöö ja transpordi võimaluste paranedes aina rohkem ka maal "juuri ajavad".  

Debatil osalenud erakondade esindajad rõhutasid ka maaelu terviklikkuse olulisust – valdkondi ei saa vaadelda eraldiseisvatena, vaid terviku ühe osana. Kõneldi ettevõtluse rolli suurenemisest ja töökohtade loomisest maal, paindlike lahenduste vajalikkusest hariduses, samuti kohalike kogukondade rolli suurendamisest otsuste tegemisel.

Foorumi mõttekodades aktiivselt osalenud külakogukondade eestvedajad pidasid kõige olulisemaks koostööd – seda nii maaelu katusorganisatsioonide, küla ja kohaliku omavalitsuse kui ka külakogukondade endi vahel. Leiti, et külakogukonnad peavad rohkem endasse uskuma ja oma algatusi nähtavaks tegema, nii muutub positiivsemaks ka maaelu avalik kuvand.

Debati otseülekanne ja foorumi kokkuvõte on järelvaadatavad Pärnu Postimehe veebikeskkonnas

 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevijuht

info@leaderliit.eu