Valmis uuring ettevõtluse mõjude kompenseerimisest kogukonnale

11.09.2020

mõttekojas Praxis

Aasta algul osalesime Praxise fookusgrupis, kus arutleti ettevõtlusest tulenevate mõjude (nt müra, vibratsioon, hais) kompenseerimise üle kohalikele elanikele, eesmärgiga valmistada ette poliitikasoovitused nende küsimuste riiklikuks reguleerimiseks.

Uuringu “Kohaliku kasu instrumentide analüüs (taluvushuvi mõjuanalüüs)” eesmärk on uurida, millised saaksid olla ettevõtlusega kaasneva koormuse kompenseerimise viisid, kokkulepete seadustamise mõju osapoolte hoiakutele ning leida võimalikud alternatiivsed õiguslikud lahendused probleemi lahendamisel. Mõjuanalüüs on aluseks võimalikele muudatustele kohaliku kasu korralduses, tagades osapoolte võrdse kohtlemise, õiguskindluse, kokkulepete läbipaistvuse ja võimaluse paindlike kokkulepete sõlmimiseks.

Uuringu keskseks eesmärgiks on muuta osapoolte vahel sõlmitavad kokkulepped õiguslikult korrektseks, läbipaistvaks ning soodustada osapoolte nõusolekul majandustegevust selleks sobivas asukohas.

Uuring valmis mõttekojas Praxis ja selle tulemusel tehtud poliitikasoovitused leiate siit: http://www.praxis.ee/tood/kohaliku-kasu-instrumendid/

Lähem info:
Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu