Kuludokumentide esitamine

1. Millised täpsemad nõuded on KTG-dele lähetusega seotud kuludokumentide esitamisel?

LEADER määruse (23.10.2015 nr 11) § 22 lg 1 kohaselt kohaliku tegevusgrupi toetuse väljamaksmiseks esitab kohalik tegevusgrupp pärast tegevuse elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIAle maksetaotluse koos järgmiste dokumentide ärakirjadega: lähetusse saatmise korraldus, lähetuskulude aruanne koos majutus- ja sõidukulude dokumentide ja päevarahade arvestusega, lähetuskulude maksmist tõendav arvelduskonto väljavõte ning lähetuse tulemuste kokkuvõte.

Nimetatud dokumendid on § 22 lg 1 kohaselt kohustuslikud esitada toetuse väljamaksmise soovi korral toetuse väljamaksmiseks ja siis kui deklareeritud kulude eest on osaliselt või täielikult tasutud. Seega kui mingid kulud on tegevusgrupi poolt kantud seoses lähetusega ja tegevusgrupp soovib toetuse väljamaksmist, on vaja esitada ka lähetuse aruanne.

Lähetuskulude aruandel peab olema kajastatud kõik lähetusega seotud kulutused, olenemata kas kulutused on kandnud tööandja või töötaja. Kui on tegu tööandja poolt makstud kuluga, siis nende kulude juures tuleb teha vastav märge, et makstud tööandja poolt.