Toetuse määr

1. Kui näiteks toidumärgise raames tehakse kohaliku toidu laata, toidumärgise reklaamimiseks ja märgise tuntuse suurendamiseks, kas siis on toetuse määraks ettevõtjatele mõeldud toetuse määr või mittetulundusühingutele lubatud toetuse määr?  Toetuse määr sõltub paljuski sellest, milliseid tegevusi projekti raames täpsemalt kavandatakse, kes on taotleja ja millisel eesmärgil jms. Selline projekt võib olla rahastatud MTÜ puhul 90%iga, kuid igale projektile tuleb läheneda juhtumi põhiselt ja välistada ei saa ka seda, et projekti tuleb käsitleda ettevõtlusele suunatud projektina. Võimalik on ka variant, et projektitaotluses toetatakse erinevaid tegevusi erineva toetuse määraga. Näiteks, kui selle kohaliku toidu laada raames soovitakse osta külmikut, siis sellele tegevusele rakendub ettevõtluse toetusmäär. NB! Riigiabi eeskirjad! Näiteks, kui vähese tähtsuse abi määr on täis (200 000 eurot kolme aasta jooksul), siis toetust ei saa! Tutvu toetuse määradega siin.  2. LEADER tegevusgrupi meetme lehes on sõnastus, et investeeringutele, mis on märgitud EL toimimise lepingu lisas I (toodete töötlemise ja turustamise arendustegevused, põllumajandussaaduste esmane töötlemine, näiteks kartuli pakendamise liin jne.), saab anda toetust kuni 50%. LEADER infopäevadelt on aga saadud ministeeriumilt ja PRIAlt tagasisidet, et on erandeid, mis lubab noorel põllumajandustootjal saada antud lisas toodetud toodete töötlemise ja turustamise arendamiseks saada investeeringutele toetust enam kui 50%. Kas selline erand on olemas?  Vastus Maaeluministeeriumilt: Põllumajandussektorile, sh ELi toimimise lepingu I lisas loetletud toodete töötlemise ja turustamise arendamiseks antakse toetusi artikkel 17 alusel. Määruse 1305/2013 Lisas II on toodud toetusmäärad artiklite lõikes. Lisas II on toodud artikli 17(3) rakendamiseks lubatavad toetusmäärad. Eestis võib toetus põllumajandussektoris olla kuni 50%, kuid lisatud on ka võimalus, et noored põllumajandustootjad, kes vastavad 1305/2013 toodud nõuetele (art 2 punkt n) võivad lisa saada kuni 20% (1305/2013 Lisa II ).
Kuna Leader-meetme maksimaalne toetusemäär ettevõtjale on 60%, siis saabnoorele põllumajandustootjale lisaks 50%le anda 10%.